580 dự án quá hạn 3 năm nhưng không thực hiện bị hủy bỏ, các dự mới muốn được giao đất thì chủ đầu tư phải ký quỹ.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa hủy bỏ 580 dự án quá hạn 3 năm nhưng chưa được triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai. Trong số các dự án bị hủy bỏ có 487 dự án thuộc danh mục dự án có thực hiện thu hồi đất và 88 dự án chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện dự án. Với những dự án muốn được giao đất thì chủ đầu tư buộc phải ký quỹ đảm bảo.

Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường kiên quyết xử lý triệt để tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp.