Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đang rà soát, chuẩn hóa hơn 1,9 ngàn thủ tục hành chính của tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là hoạt động theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ để kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đón tiếp hơn 123 ngàn lượt khách (tăng hơn 16,4 ngàn lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái). Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ. Đồng thời lập danh mục thủ tục các ngành dọc đang thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện. Các thủ tục mới ban hành đều được cập nhật trên phần mềm Một cửa điện tử Egov.

Theo: Dongnai

Xem thêm: